Sende mail med mutt

Scope

Mailapplikasjon som håndterer mail og som kan brukes som wrapper for sendmail ved cronjobber og liknende.

Postfix

Installasjon

For å kunne sende mail må en installere en MTA (Mail Transport Applicaton), og Postfix er visst nok en av de bedre.

apt-get install postfix

Neste steg blir å sette opp Postfix, noe som er relativt enkelt. Det er to filer som en må editere etter at en har kjørt gjennom installasjonsprosdyren.

main.cf master.cf

Trenger å legge inn noen ekstra linjer i main.cf.

fallback_relay = smtp.chello.no
mydestination = mojaco.com, homer, localhost.localdomain, localhost
relayhost = smtp.chello.no

Sjekk at smtp-linjen i master.cf ikke er kommentert ut.

# ==========================================================================
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
#        (yes)  (yes)  (yes)  (never) (100)
# ==========================================================================
smtp   inet n    -    -    -    -    smtpd

Mutt

Installasjon

Installér standard debian-pakke av Mutt

apt-get install mutt

For å sette ønskelig avsenderadresse og andre egenskaper, kan en opprette en .muttrc fil og legge denne i hjemmekatalogen

homer:~# more .muttrc
my_hdr From: Morten Jacobsen 
my_hdr Bcc: Morten Jacobsen 
set move = "no"
set editor = "emacs"
set delete = "yes"
#set charset="iso-8859-1"
set locale = no_NO

# Sorting:
# (date-received, date-sent, from, mailbox-order, size, subject, threads,
# to, score) (and everything with a prefixed "reverse-")
# (sort_aux can be prefixed with "last-" to use last element in thread
# instead of first one)
#
set sort=reverse-threads    # sorting the mails in threads
set sort_aux=last-date # sorting the threads

alias morten mojaco@myhost.com

Bruk

Når alt er installert skal en kunne få opp en tekstbasert epostklient ved å skrive mutt i shellet. Håndterer attachment og alle andre vanlige e-postfunksjon.

For cronjobber og piping av tekst direkte inn i meldingen, fungerer også mutt bra. Følgende kommando sender en melding til mojaco@myhost.com med subject “Salgstall 2006” og med vedlegget “salesorders.xls”. Avsender av denne mailen
settes av .muttsrc

mutt -s "Salgstall 2006" mojaco@myhost.com -a salesorders.xls

Dersom du ønsker å sende resultatet fra stdout i en applikasjon (typisk cronjobb) på mail, kan en pipe applikasjonen inn i mot mutt

df | mutt -s "Disk free (df)" root

som genererer følgende mail

From: Morten Jacobsen 
To: root 
Subject: Disk free (df)

Filesystem      1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1       10080488  5621516  3946904 59% /
tmpfs          240840     0  240840  0% /dev/shm
/dev/hda3      181207464 104923160 67079464 62% /home
/dev/hdb1      192292124 150608856 31915348 83% /storage

Altså, veldig praktisk!


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!